Prywatność traktujemy całkowicie serio i powzięliśmy szereg działań, które sprawiają, że wszelkie twoje dane są z nami bezpieczne. Dokument, który masz przed oczami wyjaśni ci w kilku słowach, co, kto, po co i jak długo będzie przetwarzał twoje dane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub sposobu ich przetwarzania, napisz do nas pod adres biuro@primespeakers.pl. Obiecujemy udzielić ci jak najszybszej i najprecyzyjniejszej odpowiedzi. 

Niniejsza polityka prywatności określa podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie jako odwiedzającym naszą witrynę internetową lub poprzez kontakt z Tobą jako naszym klientem lub potencjalnym klientem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest PRIMESPEAKERS SP Z O.O. z siedzibą ul. Piotrkowska 148/150 lok. 18.01; 90-063 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000680174, REGON: 36737201300000, NIP: 7252202623, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych (PRIMESPEAKERS), – zwana dalej Administratorem lub ADO.

Słowem PRIMESPEAKERS  jest bezpośrednio odpowiedzialna za ochronę oraz przetwarzanie twoich danych zgodnie z literą prawa. 

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

 1. pod adresem e-mail: biuro@primespeakers.pl
 2. w siedzibie Administratora pod adresem:, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź. 

III. INFORMACJA O POWOŁANIU  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe, które nam przekazujesz: Są to informacje o Tobie, które przekazujesz nam wypełniając formularze na naszej stronie internetowej (lub inne formularze, o których wypełnienie prosimy), dając nam wizytówkę (lub w podobny sposób) lub korespondując z nami przez telefon, pocztę, e-mail lub w inny sposób.

Zbierane przez nas informacje pozwalają nam realizować podstawowe usługi. Informacje, które nam przekazujesz pozwalają nam również dopasować serwis do twoich preferencji oraz informować cię o nowościach, kampaniach czy nowinkach z życia PRIMESPEAKERS.

Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

 • Informacje podane przez Użytkownika, czyli ciebie: informacje, które nam przekazujesz mogą zawierać dane osobowe. Na każdym kroku jasno określamy dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usługi. Nie pytamy o więcej niż jest to wymagane, też nie lubimy biurokracji.
 • Uwagi przekazane PRIMESPEAKERS za pośrednictwem formularza kontaktowego: Masz możliwość przekazania nam swojej opinii lub pytań na temat funkcjonowania naszej strony internetowej. Pozyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do dalszego usprawnienia działania naszej strony internetowej, a podane w formularzu dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
 • Informacje zbierane automatycznie: Zbieramy i przechowujemy dane dotyczące sposobu
  w jaki korzystasz z naszej strony internetowej. Zbierane dane są wykorzystywane do optymalizacji działania platformy oraz rozszerzenia produktów i usług oferowanych przez PRIMESPEAKERS

 Zbierane dane to:

 • Twój adres IP, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
 • odwiedzane przez ciebie strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
 • Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na naszych stronach obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), czy reklamowym (np. Google AdSense, Facebook Pixel). 

V. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Możemy również zbierać informacje z innych źródeł. Na przykład:

 • Jeśli mamy relacje biznesowe z organizacją, którą reprezentujesz, Twoi współpracownicy lub inni partnerzy biznesowi mogą przekazać nam informacje o Tobie, takie jak dane kontaktowe lub szczegóły dotyczące Twojej roli w tej relacji.
 • Czasami gromadzimy informacje od zewnętrznych dostawców danych lub publicznie dostępnych źródeł w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, kontroli eksportu, sprawdzania wiarygodności kredytowej i podobnych celów oraz w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Twoje  dane osobowe mogą pochodzić również od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Nami oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

 1. na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach wskazanych w zgodzie  (w takim przypadku możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) –  czas przetwarzania danych na tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody,
 2. na podstawie wymogów kontraktowych tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu  zawarcia i wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Twój wniosek działań przed jej zawarciem np. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez lub usługę świadczoną przez Administratora – dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez okres ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany lub usługę świadczoną przez Administratora, obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. na podstawie wymogów ustawowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej  – dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych  np. jeśli dane muszą być przechowywane w celach sprawozdawczości finansowej to czas ich przechowywania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument księgowy;
 4. na  podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (w tym: dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, występowania przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych), zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w celu oferowania przez Administratora produktów i usług własnych (marketing bezpośredni Administratora), w celu prowadzenia strony internetowej i profili w portalach społecznościowych, komunikowania się za ich pomocą (komentarze, chat, wiadomości) – dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania (np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń) lub zgłoszenia sprzeciwu.

Jeśli naszą podstawą prawną do przetwarzania jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy uznamy, że nasze przetwarzanie nie ma wpływu na Ciebie ani Twoją prywatność w sposób, który byłby sprzeczny z naszym uzasadnionym interesem i przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub  Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np.:
 • informatyczne oraz nowych technologii;
 • płatnicze;
 • księgowo- finansowe lub prawne
 • audytorskie i kontrolne;
 • windykacyjne;
 • drukarskie;
 • niszczenia dokumentów;
 • pocztowe oraz kurierskie
 • ubezpieczeniowe
 • medyczne
 • inne podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, niezbędne w celu zrealizowania celów przetwarzania danych określonych w niniejszej informacji

Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane są ww. podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku. Słowem, udostępniamy dane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy musimy (np. żeby zrealizować usługę). W przypadku takiego przekazania, PRIMESPEAKERS zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku.

 1. organy władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń
 2. biura informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
 3. w odniesieniu do danych udostępnianych poprzez np. portale społecznościowe Administratora – podmioty prowadzonym te portale na zasadach określonych w regulaminach tych portali.

 

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.

 

IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Ci:

 • Prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia (poprawiania) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
 • Ograniczenie przetwarzania danych tj. żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy nam wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. W razie złożenia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wskażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że dane są nam niezbędnie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś/aś, na podstawie umowy lub zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Możesz realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail biuro@primespeakers.pl. Żądanie można również złożyć drogą listowną na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt. II.

X. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt VI.c powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt VI.b  ich podanie jest warunkiem umownym tj. jest konieczne do zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania. W przypadku przetwarzania danych w pozostałych celach ich podanie  jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu  ich przetwarzania.

XI. SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o niewysyłanie oraz o nieudostępnianie nam żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, danych zdrowotnych, genetycznych lub biometrycznych, informacji o przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych).

XII. DANE OSOBOWE DZIECI

PRIMESPEAKERS szanuje prywatność dzieci i świadomie nie gromadzi, nie wykorzystuje, ani nie ujawnia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia bez możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna.

Jeśli PRIMESPEAKERS uzyska wiedzę na temat tego, że informacje przekazane PRIMESPEAKERS lub zebrane przez PRIMESPEAKERS stanowią informacje dotyczące dzieci i nie otrzyma wcześniej możliwej do zweryfikowania zgody ich rodzica lub opiekuna, PRIMESPEAKERS niezwłocznie podejmie kroki mające na celu usunięcie takich informacji osobowych.

Jeśli rodzic lub opiekun chce zgłosić wątpliwości dotyczące informacji osobowych dotyczących dziecka, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych podanych w poniższej części „Skontaktuj się z nami”.

XIII.  INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z zastrzeżeniem plików Cookies,  które wykorzystujemy na zasadach określonych w naszej Polityce Cookies zawartej w pkt. ….. poniżej.

XIV. NEWSLETTER PRIMESPEAKERS

Jak mogłeś zauważyć na stronie udostępniamy naszym klientom i odwiedzającym możliwość zapisania się do Newsletteru PRIMESPEAKERS. Krótko mówiąc to regularnie wysyłany mailing, gdzie znajdują się aktualności z działalności PRIMESPEAKERS oraz nowinki dotyczące naszych usług i produktów. 

Newsletter wysyłamy tylko osobom, które wyrażą na to zgodę – uzupełniając formularz, przekazując podstawowe dane (imię, adres email) oraz potwierdzając chęć zapisu klikając w odpowiedni link w mailu powitalnym (tzw. opt-in; to zapewnia, że nikt nie zapisze się na newsletter bez twojej zgody). 

Zgoda na otrzymywanie Newsletteru PRIMESPEAKERS może być w dowolnym momencie wycofana. Jeśli znudzi ci się nasz mailing, możesz z niego zrezygnować cofając udzieloną zgodę pisząc na adres biuro@primespeakers.pl

XV. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, które nam przekazałeś.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 • System IT PRIMESPEAKERS oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

XVI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

PRIMESPEAKERS zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

XVII. INFORMACJE DLA DZIECI

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i / lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.

PRIMESPEAKERS nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko dostarczyło tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, gorąco zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

XVIII. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI pod adresem biuro@primespeakers.pl.

XIX. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od daty jej publikacji na witrynach internetowych PRIMESPEAKERS, a wszystkie poprzednie wersje tej polityki prywatności tracą z tą datą ważność. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w niniejszej polityce prywatności w przyszłości zostaną opublikowane na naszej witrynie, możemy też zawsze Ci ją udostępnić, po prostu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI pod adresem …….

XX. POLITYKA „Cookies”

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), żeby odróżnić Ciebie od innych użytkowników tej strony internetowej i zrozumieć, w jaki sposób z niej korzystasz np. zapamiętać historię podejmowanych prze Ciebie działań. To pomaga nam ulepszyć Twoje doświadczenia podczas korzystania ze strony i ją usprawniać.  

Korzystając z naszej strony internetowej masz również możliwość wyłączenia zapisywania „cookies”, co uniemożliwi nam jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji.

Ciasteczko to mały plik, składający się z liter i numerów, który jeżeli wyrazisz na to zgodę zapisywany w Twojej przeglądarce albo na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), który przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. 

Korzystając z tej strony internetowej, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z tej strony internetowej.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Twoim urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień Swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w zakresie plików Cookies:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z tej strony internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

Wykorzystujemy dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Wykorzystujemy Cookies Własne (Cookies zamieszczane przez nas, związane ze funkcjonowaniem tej strony) w następujących celach:

 1. Uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji 
 2. i) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji naszej strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszej strony internetowej.

 

Wykorzystujemy również Cookies Zewnętrzne (Cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej) w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 2. i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu udostępnienia narzędzia ……:
 4. i) …….com [administrator Cookies: ……. z siedzibą w ……].

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub prośby w związku z polityką „Cookies” SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Niniejsza polityka „Cookies” obowiązuje z momentem opublikowania jej na stronach PRIMESPEAKERS. Tym samym wcześniejsze jej wersje stają się nieaktualne.